DISC-profiler

DISC-profiler
DISC individ-, samarbets- och teamprofiler med personlig återkoppling

DISC är ett självskattningsverktyg för att förstå mänsklig kommunikation
och beteende och är ett av världens mest använda system.

DISC individprofil handlar om självkännedom, att förstå sig själv och om
att förstå andra. Den ger dig ett verktyg för kommunikation med de olika
beteendestilarna.

DISC samarbetsprofil identifierar båda personernas naturliga
kommunikations- & beteendestil. Den är ett konkret verktyg som
förtydligar samarbetet och ett underlag för effektivare kommunikation.

DISC teamprofil ger en grupp möjlighet att bättre förstå och utveckla
hur väl den fungerar och presterar. Teamprofilen ger en översikt över de olika
kombinationerna av beteendestilar som finns i gruppen.

Exempel på användningsområden:
Personlig utveckling

  • Stöd vid samarbete med andra
  • Större förmåga att se sina personliga styrkor
  • Se hur det egna beteendet påverkar andra

Ledarskap

  • Bättre strategisk ledning av individer
  • Utveckling av ledarskap och coaching
  • Underlättar konstruktiv feedback

Utveckling av organisationen

  • Effektivare team
  • Bättre kommunikation mellan kolleger
  • Större öppenhet och bättre växelverkan
  • Stöd i konfliktsituationer

Vår leverantör av profiler är Svenska DISC deluxe AB. Profilerna är
översatta av svenskar för svenskar, och ger precisa, nyanserade och
kulturanpassade profiler.

Affärsutveckling – Coaching

Medlem i ICF och arbetar enligt ICF:s etiska riktlinjer,  Följ Karin Aspegren på LinkedIn

KA Development, Karl X Gustavs gata 70A, SE-254 40 Helsingborg, Maila Karin Aspegren