Våra tjänster

Våra tjänster

Tjänster
Vi arbetar med verksamhets- och ledarutveckling utifrån våra kunders
behov.

 • Coaching med fokus på professionell utveckling. Co-Active coaching.
 • Coaching och dialog i affärsutvecklingsprocessen.
 • Stöd vid framtagning och utveckling av affärs- och verksamhetsplaner.
 • Stöd och specialist för klienter med fokus på eget företagande.
  Trygghetsrådet, TRR.
 • Vägen Upp®, individuellt utvecklingsprogram för ledare. Certifierad
  coach, Vägen Upp®.
 • DuoCoaching®, som utvecklar effektiva och väl fungerande samarbeten.
  Certifierad DuoCoach®.
 • DISC-profiler med personlig återkoppling. Certifierad DISC deluxe
  användare.

Uppdragen genomförs individuellt, i grupp eller i seminarieform.


Co-Active Coaching
Coaching* med fokus på professionell utveckling
Med utvecklande samtal arbetar vi gemensamt med din personliga
utveckling i din yrkesroll för att skapa förändringar och göra aktiva val.
Exempel på frågeställningar:

 • Vad är dina största utmaningar och var har du mest att lära?
 • Vilka är dina drivkrafter och dina viktigaste värderingar?
 • Hur ska du genomföra dina planer för att nå dina mål?
 • Hur fattar du rätt beslut?
 • Vad är det som eventuellt hindrar dig?
 • Vilka aktiviteter är meningsfulla och ger dig energi?

*Renodlad coaching innehåller inte någon kunskapsöverföring.

Att skapa bestående förändringar tar tid, mellan tre och sex månader med
utvecklande samtal cirka varannan vecka. Ett samarbete kan dock sträcka
sig över betydligt längre tid. Vi skräddarsyr en lösning som passar dig.

Alla ledare och har nytta av regelbundet professionellt stöd,
särskilt vid nya faser i sin och verksamhetens utveckling!


Affärsutveckling
Som grund använder vi affärsplanen. Har du ingen gör vi den tillsammans.
Gemensamt arbetar vi igenom hela affärsplanen eller vi gör djupdykningar
och koncentrerar oss på valda delar. Exempel på frågeställningar:

 • Är affärsidén vässad och tydlig? Eller behöver den revideras?
 • Vilken är företagets värdegrund?
 • Vilka aktuella och konkreta mål ska uppnås på ett, tre och fem års sikt?
 • Hur ser strategi och handlingsplan ut för att nå uppsatta mål?
 • Hur ser företagets plan för bearbetning av befintliga och nya kunder ut?
 • Vilken budget och vilka resurser krävs för att driva verksamheten och
  nå uppsatta mål?

Med ett strukturerat och metodiskt arbetssätt kring viktiga nyckelfrågor är
företaget väl rustat för en utveckling som stämmer med dina ambitioner
och de resurser som finns.

 

Vägen Upp®
Vägen Upp® är ett individuellt utvecklingsprogram för ledare där
vi arbetar med din verklighet, dina frågor och utifrån dina förutsättningar.
Programmet löper under cirka 10 månader där vi steg för steg arbetar
med de frågor som är viktiga för dig.

Vägen Upp® erbjuder beprövade och tillämpbara verktyg och processer
som effektivt hjälper människor och verksamheter att utveckla bestående
resultat. Ledarskapsteori uppdelat i åtta områden varvas med reflektion
och stödjande samtal. Sättet att arbeta med verktyget kan varieras och
anpassas individuellt.

Vägen Upp® är en process och ett synsätt som utgår både från individens
och organisationens värderingar och önskade resultat. Utgångspunkten är
en stor tilltro till varje människas förmåga och potential.

Verkliga resultat skapas genom att programmet arbetar med konkreta 
målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet.

Vägen Upp® har ett rikstäckande nätverk av ledarutvecklare. 

 

DuoCoaching®
DuoCoaching® är en metod som utvecklar och skapar väl fungerande
samarbeten. Fokus ligger på att stärka samarbetet i att lyckas, istället för
att koncentrera på det som inte fungerar. Metoden är tidseffektiv och
skapar motivation. Exempel på användningsområden:

 • Vid delat ledarskap
 • Vid introduktion av nya medarbetare
 • När kollegor vill kommunicera effektivare
 • För att öka lönsamhet, försäljning och resultat
 • För att lösa befintliga samarbetsproblem

Det viktiga är viljan hos personerna att samarbetet ska fungera så smidigt
och effektivt som möjligt.

DuoCoaching® kan kombineras med DISC deluxe samarbetsprofil för att
ytterligare stärka samarbetet.

Väl fungerande samarbeten är en förutsättning för att en
organisation ska fungera optimalt och varje person komma till sin rätt!

 

DISC-profiler
DISC individ-, samarbets- och teamprofiler med personlig återkoppling
DISC är ett självskattningsverktyg för att förstå mänsklig kommunikation
och beteende och är ett av världens mest använda system.
DISC individprofil handlar om självkännedom, att förstå sig själv och om
att förstå andra. Den ger dig ett verktyg för kommunikation med de olika
beteendestilarna.

DISC samarbetsprofil identifierar båda personernas naturliga
kommunikations- & beteendestil. Den är ett konkret verktyg som
förtydligar samarbetet och ett underlag för effektivare kommunikation.

DISC teamprofil ger en grupp möjlighet att bättre förstå och utveckla
hur väl den fungerar och presterar. Teamprofilen ger en översikt över de olika
kombinationerna av beteendestilar som finns i gruppen.

Exempel på användningsområden:
Personlig utveckling

 • Stöd vid samarbete med andra
 • Större förmåga att se sina personliga styrkor
 • Se hur det egna beteendet påverkar andra

Ledarskap

 • Bättre strategisk ledning av individer
 • Utveckling av ledarskap och coaching
 • Underlättar konstruktiv feedback

Utveckling av organisationen

 • Effektivare team
 • Bättre kommunikation mellan kolleger
 • Större öppenhet och bättre växelverkan
 • Stöd i konfliktsituationer

Vår leverantör av profiler är Svenska DISC deluxe AB. Profilerna är
översatta av svenskar för svenskar, och ger precisa, nyanserade och
kulturanpassade profiler.

Affärsutveckling – Coaching

Medlem i ICF och arbetar enligt ICF:s etiska riktlinjer,  Följ Karin Aspegren på LinkedIn

KA Development, Karl X Gustavs gata 70A, SE-254 40 Helsingborg, Maila Karin Aspegren